Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu bilgilendirme metninde yer alan kuralları uygulamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikamız, müşterilerimizin (Ailelerimizin), müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile birlikte çalışılan tedarikçi, iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu nedenle Yaşam Bankası, her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek mümkün olabilen en iyi şekilde muhafaza edilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. ve 11. maddeleri uyarınca, siz değerli müşterilerimizi aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli, İşlenmesi ve İşleme Amacı

Müşteri (Ailelerimiz), müşteri adayları, çalışanlar, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle bireylere ait kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir. Kişisel Veriler, veri sorumlusu Yaşam Bankası ve temsilcileri, internet sitesi, dijital kanallar, online hizmetler ve  hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Yaşam Bankası interneti sitesi aracılığı ile İsim, Soyisim, Telefon numarası veya mail adresi gibi iletişim verileriniz,

Farklı mecralardan elde edilen; sosyal medya kanalları, düzenlenen çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler veya satış -pazarlama departmanı ile yapılan görüşmeler veya Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafına yapılan iş başvuruları sonucunda elde edilen özgeçmiş, isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, ev veya cep telefonu numarası, ev veya iş adresleri, e-posta adresleri v.b. gibi kişisel verileri toplamakta ve işleyebilmektedir.

Gerçekleşen sözleşmeler sonrasında doğum yeri, medeni durum, ödeme ve faturalandırma gibi finansal verilerinizin yanı sıra laboratuvar çalışmaları sonunda sağlık verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hizmet kalitemizin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda, satış pazarlama faaliyetleri ve ödeme planları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarında kullanılma veya açık pozisyonların değerlendirilmesi sonucu işe alım süresinin başlatılabilmesi amacıyla işlenerek kullanılmaktadır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, belirlenen gerekli ve yeterli her türlü önlem alınmaktadır.

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmaması şartı ile gerekli tüm bilgi güvenliği alınarak işlenecek, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler şirketimiz tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş, Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Sağlık Bakanlığı, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz, çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki sistemlere ve Yaşam Bankasının bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki yurt içi veya yurt dışındaki şirket ortaklarımızla mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Yukarıda belirtilen amaçların yasal çerçevede gerçekleşebilmesi ve Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak yapılan sözleşmelerde yer alan yasal sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmek amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri Sahiplenin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, Veri sorumlusu Yaşam Sağlık hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri A.Ş imkânları doğrultusunda özenle korunmakta gerekli tedbirler alınmaktadır. 6689 Sayılı Kanun’un 13. Maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi, Türkçe olarak yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Belirlediği diğer yöntemlerle veri sorumlusu ‘Yaşam Bankası Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş ne iletebilirsiniz

Başvuru için detaylı bilgi ve başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz:

Başvuru Formu